top of page

הכנת תיקי שטח

.הכנת תיקי מבנה/שטח למבנים בהתאם לדרישות שירותי הכבאות, עריכת תיעוד ושידרוג
.הכנת "תיק מפעל", למפעלים עם חומרים מסוכנים בהתאם לדרישות תקנות לרישוי עסקים ובהתאם להנחיות הועדה הבינמשרדית להכנת תיק מפעל

.תיקי שטח ממוחשבים לפרויקטים בבנייה עד מסירת המבנה ללקוח
 

הכנת תיקי שטח, עריכה, תיעוד ושדרוג 

הכנת תיקי שטח ממוחשבים

הכנת תיק מפעל

bottom of page