top of page

תכנון אספקת מים

:תכנון מערכות ספרינקלרים

מערכת ספרינקלרים לכיבוי אש היא שיטה פעילה להגנה מפני אש, המורכבת ממערכת אספקת מים, המספקת לחץ וזרימה למערכת חלוקת מים, אליה מחוברים ספרינקלרים . מעל 96%

.מכלל השריפות נשלטים על ידי מערכות ספרינקלרים בלבד

.החברה תכננה אלפי מערכות מסוג זה במשך 35 השנים האחרונות

מערך אספקת מים

תכנון מערכות ספרינקלרים

תכנון מערכות כיבוי

bottom of page