top of page

מתח נמוך

:גילוי אש ועשן

.תכנון מערכות לגילוי אש ועשן במבני ציבור ומבני תעשייה

.ניתוח ואפיון דרישות אופטימיזציה בהתאמת שיטת גילוי לסיכונים הקיימים, תוך שימת דגש על איכות אמינות וחסכון בעלויות

:כריזת חירום
.ניתוח ואפיון דרישות המשתמש
.שילוב מערכת הכריזה במערכת גילוי האש והעשן

.שימת דגש על התאמת המערכת לאופי המבנה - הקפדה על המערכת, איכות, אמינות תוך חסכון בעלויות

CCTV -צפייה

.קביעת צרכי המשתמש ושילוב אופטימאלי של המערכת במערך הבטיחות והביטחון
בקרת מבנה

.קביעת צרכי המשתמש ושילוב מערכי ה"חירום" - אספקת חשמל, מעליות, מתקנים לשחרור עשן

.מתקנים ליצירת על-לחץ, מערכת אספקת מים ומערכות כיבוי אש, במערכת הבקרה

.תכנון פונקציונאלי של שולחן הבקרה

תפעול ואחזקה

.תחום תפעול ואחזקה מגדיר את הצרכים ומערכי תפעול ואחזקה במבנה

מערך בטחון

תחום מערך הביטחון מבצע ניתוח, אפיון וקביעת מערך הביטחון הנדרש בהתאם לאופי המבנה תוך תיאום הפעולות עם גורמי הביטחון, ועל פיהם מבוצע תכנון מפורט של מרכיבי הביטחון תוך שילובם במערך המבנה

תקשורת מחשבים

.תחום תקשורת ומחשבים מבצע הגדרת הצרכים של המשתמש, וכן תכנון מערך פנימי ושילובם במערכים חיצוניים

ניתוח ואפיון דרישות המשתמש

ניתוח ואפיון דרישות אופטימיזציה

תכנון מערכות לגילוי אש ועשן

bottom of page