top of page

סקרי בטיחות וניתוח

.ביצוע סקרי בטיחות וניתוח סיכונים

.פיתוח פרוגרמות למערכות בטיחות

.מתן המלצות לשיפורים ברמת בטיחות תוך אופטימיזציה של משאבים קיימים, פתרונות נדרשים ועלויות

מתן המלצות לשיפורים ברמת בטיחות

פיתוח פרוגרמות למערכות בטיחות

סקרי בטיחות וניתוח סיכונים

bottom of page