top of page

CFD הדמיה ממוחשבת

 CFD Computerized Fluid Dynamics

  .הדמייה ממוחשבת להתנהגות תוצרי בעירה וזרימת עשן במבנים ציבוריים, חניונים ובמבנים תת קרקעיים כגון מנהרות ותחנות רכבת

במכלול השרותים אותם אנו מציעים ללקוחותינו, אנו עוסקים בתחום ההדמייה הממוחשבת, על מנת לוודא כי התכנון המקורי לשחרור עשן, אכן ייתן מענה לפינוי עשן שליטה בעשן  ולבטחונם של

.המשתמשים במבנה

חברת ש. נתנאל, הוכיחה שוב כי בתהליכים ההנדסיים המובילים את שוק ההגנה והבטיחות נגד אש הינה מובילה גם את תחום ההדמייה הממוחשבת . לחברה צוות הנדסי מקצועי, אנשי מידול

.ואנימציה ומערך תהליכי ביקורת לתוצאה הסופית, ולהכנת דוחות מקצועיים וסרטונים לשמוש הלקוח. כל אלו על פי דרישת התקנים והרשויות

ההדמייה הממוחשבת בנויה משלושה שלבים עליהם מבוססת התוצאה הסופית אותה אנו מוסרים ללקוחותינו. ברשותינו מערך בניית מודלים ממוחשבים אליהם "יוצקים" את המודל ההנדסי אותו

מאפיין מהנדס הבטיחות, החומרים הללו מועברים אל מחלקת ההדמייה הסופית. שם, בדיוק כמו בהכנת סרטי אנימצייה מתבצע תהליך סימולציה של כ 3 שבועות ולעיתים אף יותר, בהתאם לגודל

הפרויקט. התוצאה המתקבלת בסוף התהליך מוגשת ללקוח כסרטון המתאר את התנהגות העשן במבנה המתוכנן בעת ארוע אש. התוצאה הסופית המתקבלת, קובעת למעשה האם המערכת

.לשחרור עשן שתוכננה במבנה אכן תעמוד בדרישות ואם לא, בהתאם לכך תתוכנן מערכת אחרת שתיבדק שוב בתהליך ההדמייה עד למתן  פיתרון אופטימלי ונכון

מבחינה הנדסית, ההדמיה עצמה מבוססת על טכניקה של מודל "נומרי" מיספרי. בשנים האחרונות חלה עלייה משמעותית בשימוש בטכניקה זאת על מנת לדמות את התנהגות העשן בבניינים

ובמבנים תת-קרקעיים כגון תחנות רכבת, ומנהרות. אנו משתמשים בטכניקת ההדמייה כחלק משותף המצטרף למשימת התכנון במבנה כמו אימות הביצועים העתידיים של מערכת האיוורור והמיזוג

המהווים את החלק המשמעותי ביותר בפינוי העשן במבנה בעת ארוע שריפה. כמו כן אנו משתמשים בטכניקה זאת בשלבי חקירה לארועים שהיו ואשר שחרור העשן היווה חלק מתהליך הפינוי

.במבנה וכמובן במקרים בהם מעורבים הפיתוח וההבנה של תהליך זרימה מסויים בתוך מבנה מאוכלס

הכנת דוחות מקצועיים וסרטונים לשימוש הלקוח

פינוי ושליטה בעשן

הדמייה ממוחשבת להתנהגות תוצרי בעירה

bottom of page